Bu politikayla Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilkelerin, kuralların ve taahhütlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Çalışanlar, işbu politikaya, yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik ikincil mevzuatlara ve ilgili diğer mevzuatlara uymakla yükümlüdürler.

Bu politika Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nde ki tüm çalışanlarını ve tüm faaliyetlerini, alt yüklenicilerini, ziyaretçilerini ve müşterilerini kapsamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının Temel İlkeleri; Uzunyayla’nın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için belirlediği ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

  • Çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyeri dışında görevlendirilen personelin sağlık ve güvenliği için, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları sağlayarak, her türlü önlemi almak, araç gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve gerektiğinde kullandırmak,
  • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek güvensiz durumları ve güvensiz davranışları, olası kaza risklerini, çalışanların da katılımını sağlayarak etkin bir risk analiz ve değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek, ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir risk seviyesine indirmek,
  • İş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit ederek her seviyedeki çalışanın, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak,
  • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler vererek bilinçlendirmek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasını sağlamak ve yaşam tarzı haline getirmek,
  • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici, ziyaretçilerin ve müşterilerin güncel mevzuatlara ve standartlara uygun iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kurallara uymalarını sağlamak,
  • Uzunyayla’yı iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, dernekler ve müşteriler nezdinde örnek bir şirket haline getirmek,
  • Çalışanların da katılımı sağlanarak proaktif yaklaşımla riskleri öngörmek, iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Karşılaşılabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimlerini sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
  • Çalışanların görüşlerinin alınmasını ve katılımlarını sağlamak