Politikalarımız 

 

Politikalarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Bu politikayla Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilkelerin, kuralların ve taahhütlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 Çalışanlar, işbu politikaya, yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik ikincil mevzuatlara ve ilgili diğer mevzuatlara uymakla yükümlüdürler.

Bu politika Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nde ki tüm çalışanlarını ve tüm faaliyetlerini, alt yüklenicilerini, ziyaretçilerini ve müşterilerini kapsamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının Temel İlkeleri; Uzunyayla’nın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için belirlediği ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyeri dışında görevlendirilen personelin sağlık ve güvenliği için, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları sağlayarak, her türlü önlemi almak, araç gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve gerektiğinde kullandırmak,
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek güvensiz durumları ve güvensiz davranışları, olası kaza risklerini, çalışanların da katılımını sağlayarak etkin bir risk analiz ve değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek, ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir risk seviyesine indirmek,
 • İş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit ederek her seviyedeki çalışanın, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmak,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler vererek bilinçlendirmek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasını sağlamak ve yaşam tarzı haline getirmek,
 • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici, ziyaretçilerin ve müşterilerin güncel mevzuatlara ve standartlara uygun iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kurallara uymalarını sağlamak,
 • Uzunyayla’yı iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, dernekler ve müşteriler nezdinde örnek bir şirket haline getirmek,
 • Çalışanların da katılımı sağlanarak proaktif yaklaşımla riskleri öngörmek, iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmek,
 • Karşılaşılabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimlerini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
 • Çalışanların görüşlerinin alınmasını ve katılımlarını sağlamak

Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasını şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder.

Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir misilleme veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan Öneri, Dilek ve Şikayet kutuları kullanılır.

Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini atabilir ve bunlar İnsan Kaynakları tarafından açılarak, değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 • Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
 • Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
 • Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
 • Yabancı Uyruklu Çalışanlar
 • İnsan Kaçakçılığı
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller
 • İşe Alma ve İstihdam
 • İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 • İşçi Disiplini
 • Kadın İşçi& Gebe İşçi
 1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

İşyerimiz, zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar.

 Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşyerimiz, Türk Ceza Kanunu 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmış: ’’18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslarını kapsayan’’ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ uygulanmaktadır.

Çocuk ve/veya genç işçi çalışırken tespit edilmesi durumunda, izlenecek yol aşağıdaki gibidir;

* Üretimin herhangi bir kademesinde, çocuk işçi çalıştırıldığında, çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlanmayacaktır.

* Çocuk ve/veya genç işçilerin maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir.

* Çalışanın yasal olarak çocuk sayılmayacak yaşına kadar, finansal olarak desteklenip, okula gitmesi sağlanacaktır.

* Çalışan genç işçiler ancak; okul saatleri dışında çalıştırılacaktır.

 1. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. İşyerimiz; ırk, cinsiyet, renk, milliyet, ya da sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı yerler olarak muhafaza etmeye kararlıdır. İşyeri için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi vasıflar temel alınarak yapılır.

 1. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

İşyeri, çalışanlarına; sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunularak bu çabalar desteklenir.

 1. Sağlık ve Güvenlik

Şirket, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Şirket, şiddetin, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterir.

 1. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Şirket, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

 1. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Şirket içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişte ve/veya gerekli durumlarda orijinal evraklar kendisinden alınamaz. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. Şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 1. İnsan Kaçakçılığı

Şirket kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

 1. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar. Haftada altı gün çalışan personele bir gün hafta tatili verilir.

 

 1. İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu işçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

 1. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Şirket ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği” imzalatılır.

 1. İşçi Disiplini

Şirket tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır.

 1. Kadın işçi ve gebe işçi

Kadın ve gebe işçiler gerek İş Kanunu gerek “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuat ve yönetmelikler göz önüne alınarak tüm yasal hakları korunmak kaydı ile çalıştırılır. Uzunyayla kadın ve

Tacizsiz İşyeri Politikası

Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ; taciz, göz korkutma ve yasa dışı tacizden arındırılmış bir iş yerini idame ettirmeye kendini adamış durumdadır. Bu Politika, Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ‘nin cinsel ve diğer yasa dışı tacizi yasaklayan politikasını ortaya koymaktadır.

Bu Politika, yasanın izin verdiği ölçü ve kapsamda, tüm lokasyonlardaki Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi  çalışanlarının tümü için geçerlidir. Bu Politikanın herhangi bir hükmü, belirli bir Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi  iş birimi açısından geçerlilik arz eden yerel yasalara uygun değilse, söz konusu iş birimi, Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi  İnsan Kaynakları ve Hukuk bölümlerinin uygun personelleri tarafından da belirlendiği üzere, revize edilen politikanın bu Politikada bulunan ilkelere uyması kaydıyla, yerel yasalara uygun olacak ayrı bir politikayı uygulamaya koyabilir. Yerel bir politika uygulamaya konmadığında, bu Politikanın, yerel yasalara uygun tüm hükümleri geçerliliğini sürdürecektir.

 Temel politikalar

 1. Taciz politikası

1.1. Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi  ayrımcılık, yıldırma ve yasa dışı tacizden arındırılmış bir çalışma ortamı sağlama sorumluluk ve kararlılığıyla faaliyet göstermektedir. Taciz, rahatsız edici bir ayrımcılık biçimidir, çalışan katılımını kesintiye uğratır, Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ‘ın çalışanlarıyla olan ilişkisinin bütünlüğünü baltalar ve kuruluşun verimliliği ve stabilitesine zarar verir.

 1.2. Çalışanın cinsiyet, ırk, etnisite, ulusal köken, yaş, engel, din, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya ifadesi ya da yasal olarak korunan diğer herhangi bir özelliğini temel alan taciz tolere edilmeyecektir ve bu Politikaya göre yasaktır.

 1. Tanım ve örnekler

 2.1. Taciz, yukarıdaki 1.2’deki temelde şekillenen ısrarlı ve istenmeyen davranış veya eylemler anlamına gelir.

2.2. Cinsel taciz de bir taciz türüdür ve istenmeyen cinsel teklifler, istenmeyen cinsel nitelikli fiziksel temas, istenmeyen cinsel nitelikli sözlü veya fiziksel davranış, istenmeyen cinsel iyilik istekleri ve diğer istenmeyen cinsel nitelikli ve/veya cinsiyetinden dolayı kişiye yöneltilmiş fiziksel, sözlü veya görsel davranışları içerir.

2.3. İstenmeyen cinsel nitelikli fiziksel, sözlü veya görsel davranışlar, aşağıdaki davranış türlerinden herhangi birini içerebilir:

 • açık cinsel içerikli teklifler
 • cinsellik içeren imalar
 • cinsellik imalı yorumlar, nitelemeler ya da aşağılamalar
 • cinsellik odaklı (yönelimli) alay ve sataşmalar ya da şakalar
 • cinsellik odaklı (yönelimli) espriler
 • müstehcen hareket ya da konuşmalar
 • müstehcen ya da cinsellik imalı resim ya da çizimler
 • iş için gerekli olmayan cinsel nitelikli rahatsız edici canlı materyaller
 • okşama, sıkıştırma ya da dokunma gibi fiziksel temas biçimleri.

2.4. Aşağıdakiler meydana geldiğinde her türlü temelde taciz mevcuttur:

 • davranışa boyun eğilmesinin açık ya da zımni bir istihdam şartı olduğu hâller
 • davranışa boyun eğilmesinin ya da reddedilmesinin, muhatabın işini kaybetmesi, daha aşağı düzey bir statüye düşürülmesi ya da sorumluluk ya da yan menfaatlerinde değişiklik olması dâhil olmak üzere, bilfiil ya da zımni bir istihdam kararına temel teşkil ettiği hâller
 • davranışın, makul olmayan bir biçimde kişinin iş performansına engel olma ya da yıldırıcı, düşmanca ya da rahatsız edici bir çalışma ortamı oluşturma gibi bir amacının ya da etkisinin olduğu hâller

2.5. Diğer yasa dışı tacize örnek olarak, yukarıdaki bölüm 1.2’de belirtilen koruma altındaki özelliklerden herhangi birini temel alan rahatsız edici, açık saçık ya da aşağılayıcı yorumlar ile karakterize edilen düşmanca bir iş çevresi yaratan her türlü davranış verilebilir. Bu taciz türü, diğer unsurların yanı sıra şunları içermektedir:

 

 • ırksal ya da etnik hakaretler etmek
 • pornografik, açık açık, rahatsızlık verici veya uygunsuz materyaller ya da cinsel, etik, dini ya da ırksal nitelikte materyaller indirmek, göndermek, görüntülemek, yayımlamak, fotoğraflamak, yazdırmak ve dağıtmak
 • ırksal, dini, cinsiyetçi veya etnik fıkralar/şakalar da dâhil olmak üzere, rahatsız edici mizah kullanmak
 • başka bir çalışanın cinsiyet, ırk, etnisite, ulusal köken, yaş, engel, din, cinsel yönetlim, cinsiyet kimliği veya ifadesi ya da yasal olarak korunan başka herhangi bir özelliğiyle ilgili aşağılayıcı yorumlar veya beyanlarda bulunmak
 • Taciz veya ayrımcılık niteliğinde diğer herhangi bir eylemde bulunmak ya da herhangi bir yazışmada bulunmak
 1. Sorumluluklar

 3.1. Başkan ya da her bir bölümden, iştirakten ya da operasyon biriminden sorumlu yönetici, Politikaya uyulmasını temin etmekle sorumludur. Politikanın her bir bölüm, iştirak ya da faaliyet birimi içerisinde eşgüdümü ve uygulanması sorumluluğu ise İnsan Kaynaklarına aittir.

3.2. Tüm müdürler, amirler, ekip liderleri, tedarikçiler ve iş ortakları bu Taciz Politikasını desteklemek ve uygulamakla sorumludur.

3.3. Her çalışan, Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ‘ın bu Politikaya tam uygunluk içerisinde faaliyet göstermesini temin etmekle sorumludur. Çalışanların, Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ‘ı bu Politika açısında ihlale düşürebilecek her türlü fiil ve davranışı, iş akdinin feshi dâhil olmak üzere, disiplin yaptırımlarının uygulanmasına yol açabilir.

3.4. Cinsel tacize ya da diğer yasa dışı taciz biçimlerine maruz kaldığına inanan her bir çalışan, iddia edilen tacizin failine, istenmeyen davranışa son vermesini bildirmekle sorumludur.

 1. Şikâyetler

4.1. Politika açısından ihlal oluşturan taciz ya da misilleme fiillerine ilişkin şikâyetler yazılı ya da sözlük olarak kabul edilecek olup; kimlik belirtilmeden yapılan şikâyetler ciddiye alınarak araştırılacaktır. Cinsel tacize ya da diğer yasa dışı taciz biçimlerine tanıklık eden herkesin, bu durumu derhâl bildirmesi gerekmektedir.

4.2. Bir taciz olayını bildirmek isteyen her çalışan, konuyu ivedi bir şekilde bir üst amirine, herhangi bir Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi  yöneticisine, İnsan Kaynakları’nın herhangi bir üyesine, Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ‘ın uyum organizasyonunun herhangi bir üyesine ve/veya Etik Yardım Hattına bildirmelidir. Çalışanlar önce bir üst amirlerinden destek istemeleri yönünde teşvik edildiğinde, çalışan herhangi bir zamanda endişesini uygun olan herhangi bir bildirim kanalından bildirebilir.

4.3. Olası bir cinsel taciz ya da diğer yasa dışı taciz hâlinden haberdar olan herhangi bir amir ya da müdürün, durumu derhâl İnsan Kaynaklarına bildirmesi gerekmektedir.

 1. Soruşturmalar

5.1. Tüm şikâyetler İnsan Kaynakları ya da bu gibi şikâyetlerin araştırılmasıyla görevlendirilen diğer yetkili tarafından en kısa zamanda ve etraflıca araştırılacaktır.

5.2. Bir şikâyet kaydında bulunan herhangi biri aşağıdaki hususlarda temin edilir:

 • cinsel taciz ya da diğer yasa dışı taciz biçimlerinin bildirilmesinden ötürü misillemeye karşı koruma
 • şirketin iddiaları araştırma ve uygun tedbiri alma yönündeki kararlılığı ve taahhüdü
 • şirketin, mümkün olduğu ölçü ve kapsamda, iddialara ilişkin gizliliği koruma yönündeki niyet beyanı
 • şirketin şikâyet sahibini, araştırmanın sonucu ve şirketin almaya karar verdiği tedbir konusunda bilgilendirme yönündeki niyet beyanı
 1. Kararlar

6.1. Soruşturma sırasında toplanan bilgileri inceledikten ve uygun çıkarımlara vardıktan sonra, şirket uygun adımı atacak ve kararı şikâyet sahibine ve tacizci olduğu ilan edilen tarafa uygun şekilde iletecektir.

6.2. Suistimalin gerçekleşmiş olduğunun tespiti hâlinde, iş akdinin feshi dâhil olmak üzere, uygun disiplin yaptırımı uygulanacaktır.

Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız. Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. İşletmemizin sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, şirket performansımızın değerlenmesinde önemli bir kıstas olarak dikkate alırız. Bu politika belgesi, Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

 • Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,
  • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
  • Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek,         
  • Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek,     
  • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,  
  • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
  • Topluluk genelinde sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ilkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünya için güvenilir izi bırakan bir Topluluk olmayı hedefliyoruz.

Müşteri Memnuniyeti ve Öneri Sistemi Politikası

Bu politikayla Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nde Müşteri memnuniyet ve öneri sistemi ilkelerini, kurallarını ve taahhütlerini belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 • Müşteri şikayetlerini gizlilik prensibi dahilinde en kısa sürede değerlendirmeyi, çözmeyi ve geri bildirimini yapmayı,
 • Her şikayeti çözümleyerek müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi,
 • Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesindeki tüm prensiplerin personelimizce benimsenmesini,
 • Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir iletişim yolu sağlamayı,
 • Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve proaktif yaklaşımla tekrarlanmadan önlemeyi ve
 • Yürürlükte olan yasal yükümlülüklere uymayı,
 • Önerileri tarafsız değerlendirmeyi
 • “İşi yapan, o işi en iyi bilendir” felsefemiz ile sürekli iyileştirme anlayışımız içinde, çalışanlarımızdan öneri sistemini sürekli beslemeleri ve onların gerek küçük adımlı iyileştirmeler gerekse büyük adımlı iyileştirmeler ile süreçlerimizin etkinliğini artırmayı
 • Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.

Kalite Politikası

UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nde kalite bir yandan müşteri beklentilerini aşmaya çalışırken her bir görevde müşteri gereksinimlerini yerine getirmek anlamına gelir. UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin politikası proje döngüsü boyunca değer yaratmaya önem vererek, güvenlik ve çevreye vurgu ile iş süreçlerinin dikkatli yönetimi yoluyla bunu başarmaktır.   

 

Kalite Politikamız aşağıdakileri esas almaktadır;

 

 • ISO 9001 gereksinimlerine uyma,
 • Kalite Yönetimimizi iyileştirmek ve Kalite Yönetim Sisteminin verimliliğini sürekli olarak artırmak için bir yönetim yapısının sürdürülmesi. Müşteri memnuniyetini artırmak Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımımızın bir parçasıdır,
 • Sorumlulukların, hedeflerin, izleme metotlarının belirlenmesi ve periyodik olarak performansın gözden geçirilmesi,
 • Kalite performansımızı daha da iyileştirmek için uygun ölçüm, analiz ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tüm temel, destek ve yönetim süreçlerimizin planlandığından, kalite risklerinin belirlendiğinden ve tüm işlemler için kontrollerin belirlendiğinden emin olunması,  
 • Süreç iyileştirme inisiyatifleri üzerinde odaklanılması,
 • Çalışanların becerilerinin geliştirilmesi, etkili eğitim yoluyla katkılarının artırılması ve Kalite Yönetim Sistemimizin ayrılmaz bir parçası olmalarının sağlanması,
 • Tedarikçilerimizin, altyüklenicilerimizin ve tedarik zincirimizin kalite gereksinimlerimizi karşıladığından emin olunması,
 • Güncel teknolojik gelişmelere ayak uydurarak hizmet ve ürün kalitesinin artırılması,
 • Kalite ile ilgili tüm sapmaların ve uygunsuzlukların bildirilmesi, incelenmesi, uygun önleyici ve düzeltici adımların atılması,  

 

Burada belirtilen politika ve ilkeler üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların sorumluluğudur. Bu politika dokümanının kopyaları tüm UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nde her bir çalışana iletilecek ve ilgili tüm diğer taraflara erişilebilir kılınacaktır. 

 

UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kalite Yönetim Sistemi mevzuattaki değişiklikleri ve/veya şirket gereksinimlerini göz önünde bulundurarak denetlenecek, gözden geçirilecek ve yıllık olarak revize edilecektir. 

 

Politika değişiklikleri UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Genel Müdürü tarafından onaylanmakta ve UZUNYAYLA TUĞLA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından duyurulmaktadır.

 

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz Tüm sektörlerde  Uzunyayla Tuğla İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ve çalışanları  olarak;   

 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,
 • Belirlenmiş amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,
 • Politikamıza uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerimizi izleyerek performansımızı sürekli gözden geçireceğimizi,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabii olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uyacağımızı,
 • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi  
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi ve çevresel risklerin azaltılması,
 • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile ürünlerimizin çevresel etkilerinin azaltılması,
 • Enerji ve doğal kaynakların sorumlu ve verimli kullanılması,
 • Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı,

Taahhüt ederiz.

Tedarik Zinciri İş Etiği

UZUNYAYLA Şirketler Grubu (“UZUNYAYLA”) tedarikçilerinin, UZUNYAYLA’ nın değerlerini benimsemesini ve geçerli tüm kanunlara uymasını beklemektedir. Buna ek olarak UZUNYAYLA, tedarikçilerinden, UZUNYAYLA tarafından benimsenmiş olan, paydaşlarını ve çevreyi de göz önünde bulunduran sorumluluklarıyla ilgili olarak, web sayfasında yayınladığı üzere, aşağıdaki ilkelerle uyum içinde hareket etmelerini beklemektedir:

 • Geçerli tüm yasalara uymak,
 • Yolsuzluğu önlemek,
 • Çalışanların temel insan haklarına saygı duymak,
 • Çocuk işçiyi yasaklayan yasaya uymak,
 • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden sorumlu olmak,
 • Çevresel korumayla ilgili geçerli kanun ve uluslararası standartlarla uyum içinde hareket etmek.

UZUNYAYLA ile iş yapmak için standart bir gereklilik olarak, iş ortaklarımızın (ve onların tedarikçileri, üreticileri ve alt yüklenicilerinin), doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam ettikleri çalışanlar için aşağıda sıralanan temel hakları gözetmesi, koruması ve iyileştirmesi gerekmektedir.

Tedarikçilerimizin, tüm geçerli ulusal yasalar ve kurallara, endüstriyel asgari standartlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) ve Birleşmiş Milletler (“BM”) Sözleşmeleri’ne uymaları gerekmektedir.

UZUNYAYLA, bu kapsamda, tedarikçileri için aşağıda yer alan Tedarikçiler için İş Etiği İlkeleri’ni ve politikalarını oluşturmuş ve bu ilkeleri “www.uzunyaylagroup.com.tr” adresli web sitesinde tedarikçilerinin bilgisine sunmuştur.

 

 1. Yasal uyumluluk: Geçerli olan tüm ulusal yasa ve düzenlemelere, asgari sanayi standartlarına, ILO ve BM anlaşmalarına ve tüm diğer önemli yasal taleplere uyulması. Bu konuda daha katı olan kural esas alınır.
 2. İhtiyari Çalışma: Çalışma, ihtiyarî olmalıdır. Çocuk çalıştırma, zorla çalıştırma, işçilik ile geri ödeme, hapishane ya da çıraklık usulü çalışmalara müsamaha gösterilmeyecektir. İşçiler, kimlik belgelerinin kontrolüne izin vermelidir. Tedarikçiler, işçilere tatil günleri vermeli; çalışma saatlerinin yerel yönetmeliklere uygun olduğundan ve haddinden fazla olmadığından emin olmalıdır.
 3. Ayrımcılığın önlenmesi: İşe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilikle ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel tercih veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiç bir ayrımcılık tolere edilmemelidir.
 4. Kaba davranış veya insanlık dışı muamele: Fiziksel istismar veya disiplin uygulaması, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya başka türlü taciz, sözlü istismar ya da öteki yıldırma şekilleri yasaktır.
 5. Ücretlendirme: Standart bir çalışma haftasının karşılığında ödenen ücret ve sosyal yardımlar, minimum düzeyde, hangisi daha yüksekse, ya yasalarla belirlenen ulusal standartlara ya da sektördeki yerleşik kriterlere uygun olmalıdır. İşe girmeden önce, ücretleri ve istihdam koşulları hakkında ve ödeme aldıkları her dönemde ise, aldıkları ücretin ayrıntıları yazılı ve kolayca anlaşılabilir bir şekilde bütün çalışanlara verilmelidir. Bir disiplin yöntemi olarak veya ilgili çalışanın açık onayı alınmadan ulusal yasalarca öngörülenlerin dışında ücretlerden kesinti yapılamaz.
 6. Sağlık ve Güvenlik: Tedarikçiler, çalışanlara sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı ile uygulanabildiği durumlarda, sağlıklı ve güvenli konut olanakları sağlamalıdır. Tedarikçiler, iş yeri tehlikelerinin önüne geçmek için faal mücadeleye yönelik tedbirler almalıdır.
 7. Çevre: Tedarikçiler, tüm imalat tesislerinin ulusal ve yerel çevre kanunlarına (hava emisyonları, atık su, zehirli maddeler ve tehlikeli atık boşaltımı ile ilgili tüm kanunlar da dâhil olmak üzere) uygun olduğundan emin olmalıdır. Tedarikçiler, tüm girdi materyalleri ve bileşenlerin yerel yasa ve yönetmeliklere ek olarak, uluslararası anlaşma ve protokollere uygun izin verilen sonuçlardan elde edildiğini doğrulamalıdır.
 8. Hediyeler ve Eğlence: Tedarikçiler, Şirket ortaklarına ve çalışanlarına hediye ya da eğlence teklif etmemelidir.
 9. Bağlantı Çakışması: Tedarikçiler, Şirket ortakları ile bir bağlantı çakışması yaratacak faaliyetler içine girmemelidir.
 10. Yolsuzluk Karşıtı: Tedarikçiler, kamu görevlileri ya da özel sektördeki bireylerle ilgisi olsun olmasın rüşvet, yolsuzluk ya da etik olmayan uygulamalara kalkışmamalı, izin vermemeli ve tolerans göstermemelidir.UZUNYAYLA, malzeme ve hizmet alımı yaptığı tedarikçilerinden bu kurallara uymalarını beklemektedir. UZUNYAYLA tüm tedarikçilerini çevre/iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma şartlarına yönelik Risk Değerlendirme değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Ön değerlendirme denetim sonuçlarını kullanarak, tedarikçilerini Düşük Risk, Orta Risk ve Yüksek Risk olarak kategorilere ayırmıştır. 2021 yılında da tedarikçi değerlendirme, bilinçlendirme ve iyileştirme çalışmalarına devam edecektir.

 

 

Uzunyayla Tedarik İlkeleri aşağıdadır:

 

Uzunyayla grup; olarak; tüm işlerimizde iş ortaklarımız olarak gördüğümüz tedarikçilerimizin, uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve etik standartlar ile ilkelere uyumunu başlıca sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Tedarikçilerimizi seçerken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm geçerli ulusal yasa ve yönetmelikler ışığında hazırladığımız Uzunyayla Tedarik İlkeleri’ne (İlkeler) uyumunu gözetiyoruz. Tedarikçilerimizin İlkeler’e uyumunu sağlamak amacıyla bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, gerekli görülen hallerde eğitimler düzenlemeyi taahhüt ediyoruz.

 

Tedarikçilerimizin kurallara uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Uzunyayla çalışanları olarak, İç Denetim-İç Kontrol Ekipleri veya üçüncü parti denetçiler tarafından tedarikçi ziyareti gerçekleştirme hakkına sahibiz. Bu kapsamda tedarikçilerimizin gerektiğinde ilkelere uyumu gösteren belgeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaları beklemekteyiz. İşbu kuralların ihlalinin tespit edilmesi halinde, Uzunyayla her türlü zarar ve tazminat talep etme hakkı ile birlikte mevcut iş kontratının askıya alınması veya iptal edilmesi hakkını saklı tutmaktadır.

 

Uzunyayla Tedarik İlkeleri, tüm Uzunyayla satın alma operasyonlarını kapsar ve tedarikçilerimizden beklenen temel davranış kurallarını içerir. Tedarikçilerimizin İlkeler’i kendi tedarik zincirlerine iletmelerini ve İlkeler’in tedarikçileri tarafından da uygulanmasını bekleriz.

 

Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi

 • Hiçbir koşul altında çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi’nin

138’inci maddesi kapsamında asgari çalışma yaşı 15, bazı gelişmekte olan ülkeler için 14 olarak

belirlenmiştir. Asgari yaş altındaki çalışanlar çocuk işçi tanımına girer.

 • Asgari çalışma yaşından büyük genç çalışanların eğitiminin engellenmemesi ve tehlikeli işlerde

çalıştırılmaması gerekir.

 • Çalışma, ihtiyarî olmalıdır. Zorla veya zorunlu tutularak işçi çalıştırılmamalıdır.
 • Hiçbir çalışan güvence olmadan çalıştırılmamalıdır.
 • Borçların işgücü ile ödenmesi hiçbir koşul altında kabul edilmemelidir.

Ayrımcılığın Önlenmesi

 • Tedarikçilerimizin, çalışma ortamında her türlü ayrımcılığa karşı “sıfır müsamaha” politikası

uygulamalıdır. İş ortamında ve işe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi ve emeklilikle ilgili

uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi

görüş, cinsel yönelim, hamilelik, siyasal görüş veya herhangi başka bir nedenden ötürü doğrudan ya

da dolaylı ayrımcılığa tolerans gösterilmemelidir.

İnsani Muamele

 • Tedarikçilerimiz çalışanlarına; cinsel taciz ve istismar, zihinsel veya fiziksel zorlama, sert ve

insanlık dışı muamele, sözlü taciz ve herhangi bir tehdit içermeyen çalışma ortamı sağlamakla

yükümlüdür.

 • Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli

davranılmalıdır.

Ücretlendirme

 • Çalışanlar en az asgari ücrete uygun olarak ücretlendirilmeli, tüm yan haklar yasa ve yönetmelikler

ile belirlenen kurallara uygun olmalı, ödemeler düzenli ve zamanında yapılmalıdır.