Tedarik Zinciri İş Etiği

UZUNYAYLA Şirketler Grubu (“UZUNYAYLA”) tedarikçilerinin, UZUNYAYLA’ nın değerlerini benimsemesini ve geçerli tüm kanunlara uymasını beklemektedir. Buna ek olarak UZUNYAYLA, tedarikçilerinden, UZUNYAYLA tarafından benimsenmiş olan, paydaşlarını ve çevreyi de göz önünde bulunduran sorumluluklarıyla ilgili olarak, web sayfasında yayınladığı üzere, aşağıdaki ilkelerle uyum içinde hareket etmelerini beklemektedir:

 • Geçerli tüm yasalara uymak,
 • Yolsuzluğu önlemek,
 • Çalışanların temel insan haklarına saygı duymak,
 • Çocuk işçiyi yasaklayan yasaya uymak,
 • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden sorumlu olmak,
 • Çevresel korumayla ilgili geçerli kanun ve uluslararası standartlarla uyum içinde hareket etmek.

UZUNYAYLA ile iş yapmak için standart bir gereklilik olarak, iş ortaklarımızın (ve onların tedarikçileri, üreticileri ve alt yüklenicilerinin), doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam ettikleri çalışanlar için aşağıda sıralanan temel hakları gözetmesi, koruması ve iyileştirmesi gerekmektedir.

Tedarikçilerimizin, tüm geçerli ulusal yasalar ve kurallara, endüstriyel asgari standartlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) ve Birleşmiş Milletler (“BM”) Sözleşmeleri’ne uymaları gerekmektedir.

UZUNYAYLA, bu kapsamda, tedarikçileri için aşağıda yer alan Tedarikçiler için İş Etiği İlkeleri’ni ve politikalarını oluşturmuş ve bu ilkeleri “www.uzunyaylagroup.com.tr” adresli web sitesinde tedarikçilerinin bilgisine sunmuştur.

 

 1. Yasal uyumluluk: Geçerli olan tüm ulusal yasa ve düzenlemelere, asgari sanayi standartlarına, ILO ve BM anlaşmalarına ve tüm diğer önemli yasal taleplere uyulması. Bu konuda daha katı olan kural esas alınır.
 2. İhtiyari Çalışma: Çalışma, ihtiyarî olmalıdır. Çocuk çalıştırma, zorla çalıştırma, işçilik ile geri ödeme, hapishane ya da çıraklık usulü çalışmalara müsamaha gösterilmeyecektir. İşçiler, kimlik belgelerinin kontrolüne izin vermelidir. Tedarikçiler, işçilere tatil günleri vermeli; çalışma saatlerinin yerel yönetmeliklere uygun olduğundan ve haddinden fazla olmadığından emin olmalıdır.
 3. Ayrımcılığın önlenmesi: İşe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilikle ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel tercih veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiç bir ayrımcılık tolere edilmemelidir.
 4. Kaba davranış veya insanlık dışı muamele: Fiziksel istismar veya disiplin uygulaması, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya başka türlü taciz, sözlü istismar ya da öteki yıldırma şekilleri yasaktır.
 5. Ücretlendirme: Standart bir çalışma haftasının karşılığında ödenen ücret ve sosyal yardımlar, minimum düzeyde, hangisi daha yüksekse, ya yasalarla belirlenen ulusal standartlara ya da sektördeki yerleşik kriterlere uygun olmalıdır. İşe girmeden önce, ücretleri ve istihdam koşulları hakkında ve ödeme aldıkları her dönemde ise, aldıkları ücretin ayrıntıları yazılı ve kolayca anlaşılabilir bir şekilde bütün çalışanlara verilmelidir. Bir disiplin yöntemi olarak veya ilgili çalışanın açık onayı alınmadan ulusal yasalarca öngörülenlerin dışında ücretlerden kesinti yapılamaz.
 6. Sağlık ve Güvenlik: Tedarikçiler, çalışanlara sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı ile uygulanabildiği durumlarda, sağlıklı ve güvenli konut olanakları sağlamalıdır. Tedarikçiler, iş yeri tehlikelerinin önüne geçmek için faal mücadeleye yönelik tedbirler almalıdır.
 7. Çevre: Tedarikçiler, tüm imalat tesislerinin ulusal ve yerel çevre kanunlarına (hava emisyonları, atık su, zehirli maddeler ve tehlikeli atık boşaltımı ile ilgili tüm kanunlar da dâhil olmak üzere) uygun olduğundan emin olmalıdır. Tedarikçiler, tüm girdi materyalleri ve bileşenlerin yerel yasa ve yönetmeliklere ek olarak, uluslararası anlaşma ve protokollere uygun izin verilen sonuçlardan elde edildiğini doğrulamalıdır.
 8. Hediyeler ve Eğlence: Tedarikçiler, Şirket ortaklarına ve çalışanlarına hediye ya da eğlence teklif etmemelidir.
 9. Bağlantı Çakışması: Tedarikçiler, Şirket ortakları ile bir bağlantı çakışması yaratacak faaliyetler içine girmemelidir.
 10. Yolsuzluk Karşıtı: Tedarikçiler, kamu görevlileri ya da özel sektördeki bireylerle ilgisi olsun olmasın rüşvet, yolsuzluk ya da etik olmayan uygulamalara kalkışmamalı, izin vermemeli ve tolerans göstermemelidir.UZUNYAYLA, malzeme ve hizmet alımı yaptığı tedarikçilerinden bu kurallara uymalarını beklemektedir. UZUNYAYLA tüm tedarikçilerini çevre/iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma şartlarına yönelik Risk Değerlendirme değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Ön değerlendirme denetim sonuçlarını kullanarak, tedarikçilerini Düşük Risk, Orta Risk ve Yüksek Risk olarak kategorilere ayırmıştır. 2021 yılında da tedarikçi değerlendirme, bilinçlendirme ve iyileştirme çalışmalarına devam edecektir.

 

 

Uzunyayla Tedarik İlkeleri aşağıdadır:

 

Uzunyayla grup; olarak; tüm işlerimizde iş ortaklarımız olarak gördüğümüz tedarikçilerimizin, uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve etik standartlar ile ilkelere uyumunu başlıca sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Tedarikçilerimizi seçerken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm geçerli ulusal yasa ve yönetmelikler ışığında hazırladığımız Uzunyayla Tedarik İlkeleri’ne (İlkeler) uyumunu gözetiyoruz. Tedarikçilerimizin İlkeler’e uyumunu sağlamak amacıyla bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, gerekli görülen hallerde eğitimler düzenlemeyi taahhüt ediyoruz.

 

Tedarikçilerimizin kurallara uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Uzunyayla çalışanları olarak, İç Denetim-İç Kontrol Ekipleri veya üçüncü parti denetçiler tarafından tedarikçi ziyareti gerçekleştirme hakkına sahibiz. Bu kapsamda tedarikçilerimizin gerektiğinde ilkelere uyumu gösteren belgeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaları beklemekteyiz. İşbu kuralların ihlalinin tespit edilmesi halinde, Uzunyayla her türlü zarar ve tazminat talep etme hakkı ile birlikte mevcut iş kontratının askıya alınması veya iptal edilmesi hakkını saklı tutmaktadır.

 

Uzunyayla Tedarik İlkeleri, tüm Uzunyayla satın alma operasyonlarını kapsar ve tedarikçilerimizden beklenen temel davranış kurallarını içerir. Tedarikçilerimizin İlkeler’i kendi tedarik zincirlerine iletmelerini ve İlkeler’in tedarikçileri tarafından da uygulanmasını bekleriz.

 

Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi

 • Hiçbir koşul altında çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi’nin

138’inci maddesi kapsamında asgari çalışma yaşı 15, bazı gelişmekte olan ülkeler için 14 olarak

belirlenmiştir. Asgari yaş altındaki çalışanlar çocuk işçi tanımına girer.

 • Asgari çalışma yaşından büyük genç çalışanların eğitiminin engellenmemesi ve tehlikeli işlerde

çalıştırılmaması gerekir.

 • Çalışma, ihtiyarî olmalıdır. Zorla veya zorunlu tutularak işçi çalıştırılmamalıdır.
 • Hiçbir çalışan güvence olmadan çalıştırılmamalıdır.
 • Borçların işgücü ile ödenmesi hiçbir koşul altında kabul edilmemelidir.

Ayrımcılığın Önlenmesi

 • Tedarikçilerimizin, çalışma ortamında her türlü ayrımcılığa karşı “sıfır müsamaha” politikası

uygulamalıdır. İş ortamında ve işe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi ve emeklilikle ilgili

uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi

görüş, cinsel yönelim, hamilelik, siyasal görüş veya herhangi başka bir nedenden ötürü doğrudan ya

da dolaylı ayrımcılığa tolerans gösterilmemelidir.

İnsani Muamele

 • Tedarikçilerimiz çalışanlarına; cinsel taciz ve istismar, zihinsel veya fiziksel zorlama, sert ve

insanlık dışı muamele, sözlü taciz ve herhangi bir tehdit içermeyen çalışma ortamı sağlamakla

yükümlüdür.

 • Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli

davranılmalıdır.

Ücretlendirme

 • Çalışanlar en az asgari ücrete uygun olarak ücretlendirilmeli, tüm yan haklar yasa ve yönetmelikler

ile belirlenen kurallara uygun olmalı, ödemeler düzenli ve zamanında yapılmalıdır.